Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αθιανός Στέργιος

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (πρώην Δ.Λ.Π.). Η διδασκαλία θα βασιστεί στα ακόλουθα θέματα :
- Παρουσίαση των Γενικών Αρχών της Λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, ορισμοί, ορολογία.
- Ενσώματες και Ασώματες ακινητοποιήσεις (Πάγιο Ενεργητικό). Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Μέθοδοι αποσβέσεων και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου. Καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης.
- Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα – Απαιτήσεις.
- Προγράμματα αποχωρήσεων και Παροχές σε εργαζόμενους.
- Έσοδα – αναγνώριση εσόδου.
- Διαχείριση Συναλλαγματικών Διαφορών.
- Λογιστική Επενδύσεων και Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων.
- Παρουσίαση Οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα.
- Κόστος Δανεισμού.
- Αναβαλλόμενη Φορολογία, Φόροι εισοδήματος βάση των ΔΛΠ.
Θα εξεταστούν οι διαφορές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Θα γίνουν συγκρίσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ευρωπαϊκή προσέγγιση) με τα αντίστοιχα Αμερικάνικα (U.S. GAAP) και Βρετανικά (U.K. GAAP).

Θεματικές Ενότητες

Θεωρία αποθεμάτων FIFO – LIFO - WAC.

Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Περιόδου, Βασικά Λάθη και Αλλαγές στις Λογιστικές Πολιτικές.

Παραδείγματα, Εκφωνήσεις & Λύσεις. 

Παρουσίαση Θεωρίας.

Παρουσίαση θεωρίας.

Ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση της θεωριας.

Παρουσίαση θεωρίας

Θεωρία και Ανάπτυξη Θεωριτικού Περιεχομένου.

Θεωρία και Ανάλυση περιεχομένου.

Εκφωνήσεις & Λύσεις θεμάτων.

Θεωρία & Ασκήσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -