Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αθιανός Στέργιος

Περιγραφή

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά στο βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και του αναλαμβανόμενου κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα με τις διαλέξεις και τις ασκήσεις και πράξεις στόχος είναι να γνωρίσουν τις Αρχές, Κανόνες, Μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου αποτύπωση και μέτρηση του βαθμού μόχλευσης καθώς επίσης και την αξιολόγηση της εκάστοτε επένδυσης, με του διεθνής κανόνες μέτρησης και χρηματοδότησης ξένων κεφαλαίων. Επίσης, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση στα θέματα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων των πολυεθνικών οργανισμών και ομίλων, βελτιώνοντας τις ικανότητες ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρημάτων για την επί λυση προβλημάτων που σχετίζονται με το διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Τέλος, να έχουν την ικανότητα να μπορούν να εφαρμόσο υν τις μεθόδους της χρηματοδότησης ώστε να αξιολογούν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρ ησης και να μπορούν να προβούν σε σημαντικές συγκρίσεις και διαπιστώσεις που αφορούν σ την αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητά της. Επιπλέον, να μπορούν να διαμορφώνουν κρίσεις σε συναφή επενδυτικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και να είναι σε θέση να παρουσιάζουν και υποστηρίζουν δεδομένα, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε ειδικευμένο και μη εξειδικ ευμένο κοινό.

Θεματικές Ενότητες

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -