Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

Θεοδωρίδου Μυροφόρα - Ευαγγελία

Περιγραφή

Οικολογικά συστήματα. Η έννοια του οικοσυστήματος, Δομή του οικοσυστήματος, Ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα, Βιογεωχημικοί κύκλοι, Διαχείριση οικολογικών συστημάτων, Τα χερσαία οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Οικιστικό Περιβάλλον. Στοιχεία του περιβαλλοντικού τοπίου και παράγοντες επίδρασής του, η δυναμική των πληθυσμών, οικιστικός χώρος, στοιχεία για το σημερινό περιβάλλον στη Μεσόγειο, πληθυσμός και οικονομικές δραστηριότητες, χρήσεις γης, Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, Τα επίπεδα σχεδιασμού.

Θεματικές Ενότητες

Ορισμοί και σύστημα εξέτασης.

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον.

Περιβαλλοντικά προβλήματα.

Πολεοδομία και σύνθεση αστικού χώρου. 

Πολεοδομικός σχεδιασμός και περιβάλλον.

Πράσινοι και ελεύθεροι χώροι στην πόλη.

Αστικό πράσινο.

Διαχείριση φυσικών –ενεργειακών πόρων.

Ενέργεια – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.

Νερό – Υδατικοί πόροι.

Διαχείριση αστικών απορριμμάτων.

Δώδεκα σχόλια για την οικολογία και τη αειφόρο ανάπτυξη.


A. Το πρόβλημα της λειψυδρία.

B. Η καταστροφή των τροπικών δασών.

Γ. Πλημμύρες και ερημοποίηση.

Δ. Διάβρωση ακτογραμμής και απώλεια αιγιάλου.

Ε. Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα.

ΣΤ. Αειφόρος ανάπτυξη.

Ζ. Οικολογικές βιώσιμες πόλεις.

Η. Στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης των πόλεων.

Θ. Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

Ι. Οικοτουρισμός, περιβαλλοντικός τουρισμός, αγροτικός τουρισμός.

Κ. Οικολογική σήμανση.

Λ. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μ. Mεγάλες οικολογικές ιδέες- Χαμένες ευκαιρίες.

 

 

Α. Αστική Οικολογία.

Β. Αστικό Πράσινο.

Γ. Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές.

Δ. Γεωμηχανική.

Σημειώσεις.

Α. Βασικές Οδηγίες Σύνταξης και Παρουσίασης της Βιβλιογραφίας (λίστας βιβλιογραφικών αναφορών).

Β. Έντυπη Βιβλιογραφία για το Μάθημα Οικολογία.

Εξεταστέα Ύλη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -