Αριθμητική Ανάλυση

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα Κεφάλαια:

 1. Σφάλματα, Αριθμητική σημαντικών ψηφίων.
 2. Υπολογισμός των πραγματικών ριζών συναρτήσεων
 3. Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων
 4. Επίλυση Ολοκληρωμάτων με τη βοήθεια σειρών
 5. Πίνακες διαφορών και συμτωτικό πολυώνυμο.
 6. Απλή και διπλή Παρεμβολή
 7. Αριθμητική Παραγώγιση
 8. Αριθμητική Ολοκλήρωση.
 9. Αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 1ης και 2ης τάξης.
 10. Αριθμητική επίλυση συστημάτων Διαφορικών Εξισώσεων.
 11. Εφαρμογές στη Δυναμική
 12. Επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων με τη βοήθεια Υπολογιστή.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

ΟΧΙ

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνεται την έννοια του απόλυτου και του σχετικού σφάλματος μιας μέτρησης αλλά και το σφάλμα που προκύπτει από την αποκοπή και στρογγύλευση ενός δεκαδικού αριθμού.
 • Να μπορεί να υπολογίζει τη λύση ενός Συστήματος Γραμμικών  και μη γραμμικών Εξισώσεων με τη βοήθεια υπολογιστή.
 • Να γνωρίζει να παρεμβάλλει σε ένα πίνακα τιμών αλλά και σε ένα πίνακα διπλής εισόδου.
 • Να υπολογίσει τις πραγματικές ρίζες μιας συνάρτησης μιας πραγματικής μεταβλητής.
 • Να χρησιμοποιεί τα αναπτύγματα (σειρές) Taylor και  Mac Laurin.
 • Να επιλύει ολοκληρώματα, χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους.
 • Να επιλύει Διαφορικές Εξισώσεις 1ης και 2ης τάξης καθώς και συστήματα διαφορικών εξισώσεων, χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους
 • Να μεταφέρει τα προβλήματα της Δυναμικής σε διαφορικές εξισώσεις ή σε συστήματα και να τα επιλύει με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Εισήγηση

Ασκήσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

Ασκήσεις

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Παπαϊωάννου Σταύρος

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Ακρίβης Γ.Δ.,   Δούγαλης Β. , Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κρήτη 2005
 2. Μιχαήλ Ν. Κεσογλίδης,  2005, Βασικά κεφάλαια αριθμητικής ανάλυσης, Ανικούλας, Θεσσαλονίκη 2005
 3. Παπαϊωάννου Σταύρος, Σημειώσεις Αριθμητικής Ανάλυσης. (Προσεχώς Ηλεκτρονικό Βιβλίο στα πλαίσια του προγράμματος  Κάλλιππος).

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Ακρίβης Γ.Δ.,   Δούγαλης Β. , Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κρήτη 2005
 2. Μιχαήλ Ν. Κεσογλίδης,  2005, Βασικά κεφάλαια αριθμητικής ανάλυσης, Ανικούλας, Θεσσαλονίκη 2005
 3. Παπαϊωάννου Σταύρος, Σημειώσεις Αριθμητικής Ανάλυσης. (Προσεχώς Ηλεκτρονικό Βιβλίο στα πλαίσια του προγράμματος  Κάλλιππος).

Περισσότερα

Περισσότερα

-