Διάλεξη 10. Μέθοδος του Euler και των Runge-Kutta.

Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης, της μορφής y’=f(x,y).  Μέθοδος του Euler και των  Runge-Kutta