Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Οικολογικά συστήματα. Η έννοια του οικοσυστήματος, Δομή του οικοσυστήματος, Ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα, Βιογεωχημικοί κύκλοι, Διαχείριση οικολογικών συστημάτων, Τα χερσαία οικοσυστήματα στην Ελλάδα. Οικιστικό Περιβάλλον. Στοιχεία του περιβαλλοντικού τοπίου και παράγοντες επίδρασής του, η δυναμική των πληθυσμών, οικιστικός χώρος, στοιχεία για το σημερινό περιβάλλον στη Μεσόγειο, πληθυσμός και οικονομικές δραστηριότητες, χρήσεις γης, Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, Τα επίπεδα σχεδιασμού.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα οικολογικά συστήματα, τα οικοσυστήματα, την ροή ενέργειας. Γνώση των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.

Εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές της οικολογίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Έμφαση στην χαρτογραφική αναγνώριση ρυπάνσεων και μεθοδολογίες για διορθωτικές παρεμβάσεις.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 

  • Μιχάλης Γ. Καρανδεινός, Ποσοτικές οικολογικές μέθοδοι: από τη θεωρία στην πράξη, ΙΤΕ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2007
  • Γ. Στάμου, Οικολογία (εισαγωγή στην οικολογία πληθυσμών) Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 200

 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 Όχι