Ενότητα 1: Αναπόσβεστη και αποσβεσμένη ελεύθερη ταλάντωση

Ανάπτυξη ικανότητας κατάστρωσης και επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης ταλάντωσης, λόγω αρχικών συνθηκών