Ενότητα 4: Ταλάντωση πολυβάθμιων ταλαντωτών

Μόρφωση εξισώσεων κίνησης πολυβάθμιων ταλαντωτών. Μόρφωση μητρών μάζας και δυσκαμψίας. Προσδιορισμός Ιδιοσυχνοτήτων και Ιδιομορφών. Μέθοδος ιδιομορφικής επαλληλίας. Φασματική σεισμική ανάλυσης πολυώροφων κτιρίων