Ενότητα 3

Πολεοδομία και σύνθεση αστικού χώρου. 

Πολεοδομικός σχεδιασμός και περιβάλλον.