Διαλέξεις - Παρουσιάσεις

Α. Αστική Οικολογία.

Β. Αστικό Πράσινο.

Γ. Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές.

Δ. Γεωμηχανική.