Παρουσίαση της Βιβλιογραφίας

Α. Βασικές Οδηγίες Σύνταξης και Παρουσίασης της Βιβλιογραφίας (λίστας βιβλιογραφικών αναφορών).

Β. Έντυπη Βιβλιογραφία για το Μάθημα Οικολογία.